အနိစၥရားႏွင္းသမုိင္းသင္ခန္းစာ

ဝင္ခုိင္သန္း

(၁)
လူသည္ ေသမ်ဳိးျဖစ္သည္။ လူတုိင္း ေသၾကသည္။ အနိစၥတရားမွ ဤသည္မွာ အထူးအဆန္းမဟုတ္။ သုိ႕ရာတြင္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္အတြင္း ကြယ္လြန္ခဲ့သူ ၂ ဦးကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါ၌မူ သံေဝဂရဖြယ္ သင္ခန္းစာယူဖြယ္ႏွင့္ ထူျခားေနေတာ့သည္။

(၂)
တစ္ဦးမွာ အသက္႐ွင္စဥ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ ေနရာယူတတ္ခဲ့သည္။ ဥကၠဌႀကီးျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ သမၼတႀကီးျဖစ္ေအာင္လည္း အကြက္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ယင္းပုဂၢိဳလ္ႀကီး၏ တစ္သက္တာ စြမ္းေဆာင္မႈ မ်ားမွာ ထိပ္သီးတစ္စု အာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံ၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ စိစိညက္ညက္ ေၾကေအာင္ နင္းေခ်ဖ်က္ဆီးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဦးမွာ ေသာင္းက်န္းသူ၊ အဖ်က္သမားဟူ၍ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တံဆိပ္ကပ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ထိုသူသည္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္လုံးခုန္ခ်ိန္အထိ သူ၏အသက္ႏွင့္ ဘဝကုိ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြားေရးအတြက္ ရက္ရက္ေရာေရာ အပ္ႏွံစြန္႕လႊတ္ခဲ့သူျဖစ္သည္။

(၃)
တစ္ဦးမွာ အသက္႐ွင္စဥ္က သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၌ ၎၏႐ုပ္ပုံကုိ တုိင္းျပည္၏ ကယ္တင္႐ွင္ႀကီး အျဖစ္ ေန႕စဥ္မျပတ္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခုိင္ၿပီး ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ ေရးေပးသူမ်ားကုိ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ခ်ီၿမင့္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဦးမွာ ေတာၾကား၊ ေတာင္ၾကား၊ လူထုၾကား၌ ႐ုိး႐ုိးကုပ္ကုပ္ေနကာ အပင္ပန္းအဆင္းရဲခံၿပီး ျပည္သူ လူထုလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးခရီးၾကီးကုိ ရဲရဲရင့္ရင့္တေျဖာင့္တည္း ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ပုဂိၢဳလ္ေရး ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈကုိ မလုိဘဲ ျပည္သူလူထူႏွင့္ ေအာက္ေျခ၏ ေဝဖန္မူမ်ားအား ေတာ္လွန္ေရး၏ အရင္းအႏွီးအျဖစ္ တန္ဖုိးထားလက္ခံခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

(၄)
တစ္ဦးမွာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ အမည္ခံၿပီး အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေရး၊ လူထုေကာင္းစားေရးတို႕ကုိ တြင္တြင္ ေျပာခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ လူထုလႈပ္႐ွားမႈမ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့သူမဟုတ္၊ လူထုကုိ အားမကုိး။ လူထုအက်ဳိးကုိ မစဥ္းစား။ သုိ႕ရာတြင္ လူထု၏ လုိအင္ဆႏၵႏွင့္ စြမ္းအားကုိေတာ့ ရိပ္မိပုံရသည္။ လူထု၏ အဆုံးအျဖတ္ဆုိသည္ကုိ ၾကား႐ုံမွ်ႏွင့္ပင္ ေနစရာမ႐ွိေအာင္ ေၾကာက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ လူထုကုိ ရက္ရက္စက္ႏွင့္ယုတ္ယုတ္မာမာ သတ္ျဖတ္ဖိႏိွပ္ခဲသူျဖစ္သည္။

က်န္တစ္ဦးမွာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ဆန္႕က်င္ေရးအပါအဝင္ လူထုလႈပ္႐ွားမႈမ်ားက ေမြးထုတ္ေပး ခ့ဲေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္၊ ေတာ္လွန္ေရးဒီေရ နိမ့္စဥ္ကာလ အခ်ိန္၌ပင္လွ်င္ လူထုကုိ အေျခခံၿပီး မယိမ္းယုိင္ ခ်ီတက္ခ့ဲသူျဖစ္သည္၊ သမုိင္းကုိ ျပည္သူလူထုက ဖန္တီးသည္ဟု ယုံၾကည္သူျဖစ္သည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ႏုိင္ငံေရးခရီးတြင္ ျပည္သူလူထုကသာ ဦးစီပ့ဲကုိင္ရမည္ဟု ေတာင္းဆုိ တုိက္ပြဲဝင္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။

(၅)
တစ္ဦးမွာ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ျဖစ္သည္၊ တစ္ျပည္ေထာင္စႏွစ္ကုိသာ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ခ်မွတ္က်င့္သုံးခ့ဲသူ ျဖစ္သည္၊ လူမႈေရးသန္႕စင္မႈမ်ားကုိ အေကာင္းအထည္ ေဖာ္ခ့ဲသူ ျဖစ္သည္၊ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ လုိလားသူမဟုတ္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ေသြးကြဲေအာင္ဖန္တီးၿပီး ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကုိ ကြၽန္ျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲသူ ျဖစ္သည္။

က်န္တစ္ဦးမွာ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကုိ ဆန္႕က်င္သူျဖစ္သည္၊ အလားတူပင္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာအမ်ိဳး သားေရးဝါဒကုိ လက္မခံသူျဖစ္သည္၊ အေၿမာ္အျမင္႐ွိ ေခတ္မီေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒကုိ ယုံၾကည္သူျဖစ္သည္၊ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္ တည္ေထာင္ေရးအတြက္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လုံး ႀကိဳးပမ္းခ့ဲသူ ျဖစ္သည္၊ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္အျပည့္အဝ က်င့္သုံးေသာ ေခတ္မီႏုုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မနားမေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲသူ ျဖစ္သည္။

(၆)
ပထမတစ္ဦး ကြယ္လြန္ေသာအခါ ေလးလံနက္႐ႈိင္းလွေသာ အေမွာင္ထုႀကီးကုိ အေမြအျဖစ္ ခ်န္ရစ္ခ့ဲသည္၊ အၾကမ္းအဖက္ဖိႏွိမ္မႈ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ဘက္ေပါင္းစုံေခတ္ေနာက္က်မႈ ျပည္တြင္းစစ္ အမ်ိဳးသားၿပိဳကြဲမႈ၊ ေျဖ႐ွင္းခြင့္မ႐ွိသာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီကင္းမ့ဲမႈ၊ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ၊ အဆင့္အနိမ့္ ပညားေရးစေသာ အနိဌာ႐ုံေပါင္းစုံ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ယင္းအေမွာင္ထုႀကီးအတြင္၌ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ႐ုန္းမထြက္သာေအာင္ နစ္မြန္းေနၾကရသည္။

ဒုတိယလူ ကြယ္လြန္ေသာအခါ အဖိႏိွပ္ခံ ျပည္သူလူထုအား အေမွာင္ထုအတြင္းမွ႐ုန္းထြက္ၿပီး ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ဆီသုိ႕ လမ္းျပေခၚေဆာင္ႏုိင္မည့္ မီး႐ွဴးတန္ေဆာင္ကုိ အေမြးေပးခ့ဲသည္၊ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ဆန္႕က်င္ေရး၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရး စသည့္ ေတာ္လွန္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူ လက္တြဲဆင္ႏႊဲရင္း သီးပြင့္လာခ့ဲေသာ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကုိ မီး႐ွဴတန္ေဆာင္ အျဖစ္ထြန္းညိွကာလက္ ဆင့္ကမ္းေပးခ့ဲသည္။

(၇)
ပထမ လူကြယ္လြန္ေသာအခါ ကပ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေသရသူပမာ နာရီမဆုိင္းဘဲ အေလာင္းကုိ သၿဂဳိလ္ခ့ဲရသည္၊ အသုဘ အခမ္းအနားမ႐ွိ၊ ဝမ္းနည္းေၾကာင္းသဝဏ္လႊာမ႐ွိ၊ ပန္းေခြ၊ ပန္းျခင္မ႐ွိ၊ ႏွေျမာတသမည့္သူ မ႐ွိ၊ စိတ္ဝင္စားသူ မ႐ွိ၊ မစင္ဘင္ပုပ္ပမာ စြန္႕ပစ္ခံခ့ဲရသည္၊ မုိက္ဇာတ္သိမ္းေလၿပီ ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ကုိသာ တုိးတုိးသ့ဲသ့ဲ ၾကားရသည္။

ဒုတိယ လူကြယ္လြန္ေသာအခါ၌မႈ ျမန္မာႏုိင္ငံတနံတလ်ား ေၾကကြဲဝမ္းနည္း ၾကရသည္၊ တုိင္းခ်စ္ျပည္ ခ်စ္စိတ္႐ွိသူတုိင္း ႏွေျမာတသ ျဖစ္ၾကရသည္၊ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္မႈကုိ သတိမမႈႏုိင္ဘဲ အေၾကြေစာရသည္ဟု ရင္ထုမနာ ျဖစ္ၾကသည္၊ ႐ုပ္အေလာင္းကုိ လာေရာက္ဂါရဝျပဳသူမ်ား၊ ပန္းေခြခ်သူမ်ားမွာ က်ိတ္က်ိတ္တုိင္း ေနသည္၊ သိန္းခ်ီေသာ ရဟန္းသံဃမ်ား၊ ရဲေဘာ္ ရဲဘက္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားက ေနာက္ဆုံးခရီးကုိ လိုက္ပါ ပုိ႕ေဆာင္ေပးခ့ဲသည္၊ ငုိသံ႐ႈိက္သံမ်ား၊ အဓိဌာန္ျပဳခ်က္မ်ား၊ တုိင္တည္ခ်က္မ်ား၊ မိန္႕ခြန္မ်ား၊ တရားဓမၼ ႐ြတ္ဖတ္သံမ်ား၊ ဂုဏ္ျပဳေသနတ္ ပစ္ေဖာက္သံမ်ားျဖင့္ မုိးေျမသိမ့္သိမ့္ တုန္ခ့ဲသည္။

(၈)
ပထမလူမွာ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္၏ ဖခင္ႀကီး ဦးေနဝင္း ျဖစ္သည္။

ဒုတိယလူမွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌႀကီး ဦးႏုိင္ေ႐ႊက်င္ ျဖစ္သည္။

(၉)
ဦးေနဝင္း၏ ႐ုပ္ေလာင္းကုိ မီးသၿဂၤဳံလ္ ခ့ဲေပမည္၊ ဦးေ႐ႊက်င္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကုိလည္း မီးသၿဂၤဳံခ့ဲသည္၊ ေနရာဌာနခ်င္း အလွမ္းေဝးေသာ မီးသၿဂၤဳံစက္ (၂) ခု၏ ေခါင္းတုိ္င္းမ်ားမွ ထြက္လာေသာ မီးခုိမ်ားသည္ အေရာင္အဆင္းအားျဖင့္ တူညီလိမ့္မည္၊ သုိ႕ရာတြင္ယဥ္ေက်းတုိးတက္ေသာ လူ႕သမုိင္း၌ ဦးေနဝင္း ေရာက္႐ွိခ့ဲေသာ အဆင့္ေနရာႏွင့္ ဦးႏုိင္ေ႐ႊက်င္ ရ႐ွိခ့ဲေသာ အဆင့္ေနရာမ်ားကာ မုိးႏွင့္ေျမပမာ ကြာျခားလြန္းလွသည္။

(၁၀)
ဦးေနဝင္းသည္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၌ ထပ္မံမေပၚေပါက္သင့္ေသာ လူဆုိးလူမုိက္ႀကီး တစ္ဦးအျဖစ္ သမုိင္းအမႈိက္ပုံ တြင္းသုိ႕ နာမည္ဆုိးျဖင့္ သက္ဆင္းခ့ဲရေလၿပီ၊ ဦးႏုိင္ေ႐ႊက်င္မွာမႈ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္သူ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္သူ၊ မြန္အမ်ိဳးသားေရးအလံလႊင္ခ့ဲသူ၊ ရာသက္ပန္ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ပုဂၢိဳလ္၊ ဒီမုိကေရစီအေရး မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပန္းသူ၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္သူ၊ ကုိယ္က်ိဳးစြန္႕ဝံ့သူ၊ အက်င့္သီလ ျပည့္စုံသူ စေသာ ႀကီးျမတ္သည့္ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ႏွလုံးသားထာဝရစဥ္ ႐ွင္သန္ေနေပေတာ့သည္။

(၁၁)
သမုိင္းကုိ လိမ္လုိ႕မရ။ သမုိင္းကုိ ဖုံ၍မရ။ သမုိင္းကုိ လုပ္ႀကံ၍မရ။ ေသတမ္းစာျဖင့္ မိမိ၏အဆင့္ေနရာကုိ သတ္မွတ္ထားခဲ့၍မရ။ အာဏာအားကုိးျဖင့္ အတင္းအဓမၼေမာ္ကြန္း ထုိး၍လည္းမရ။ မည္သူမဆုိ ျပည္သူလူထု၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရသာ သမုိင္း၌ထုိက္သန္ေသာ အဆင့္ေနရာကုိ ရၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ဝင္းခုိင္သန္း

Comments :

0 comments to “အနိစၥရားႏွင္းသမုိင္းသင္ခန္းစာ”